Jagttårne i DK med tag på - Opdateret

oprettet d. under Jagt / regulering i Danmark

Som opfølgning på tidligere indlæg er det med glæde, at konstatere forslaget omkring jagttårne med tag på, blev vedtaget. Samtidig med ændringen er den væsentligste forksel fra tidligere også, at der nu er bragt mere klarhed over begreberne jagttårne og jagtstiger. Dette har tidligere dannet grundlag for misforståelser, misfortolkninger eller unødige konflikter naboskabet imellem.

Det betyder at fra 1. Januar 2017 er det følgende regler der gælder for opsætning af jagttårne/jagtstiger og konstruktionen af disse:

Jagt fra kunstige skjul

§ 1. Der må ikke drives jagt på pattedyr fra

1) kunstigt skjul, herunder hus, hytte, jordhul, eller

2) platform eller sæde, der er hævet mere end 50 cm over det omgivende terræn.

Stk. 2. Jagt med riflede våben og bue må uanset reglen i stk. 1, drives på klovbærende vildt og ræv fra platform på en permanent opstillet konstruktion (skydetårn) eller fra sæde på en ikke permanent opstillet transportabel stige (skydestige), når følgende betingelser er opfyldt:

1) skydetårnet eller skydestigen skal være anbragt mindst 130 m fra anden ejendom, medmindre andet skriftligt er aftalt med ejeren af den anden ejendom,

2) skydetårnet skal være anbragt i en skov på mindst 0,5 ha enten i en bevoksning eller i et indre eller ydre skovbryn således, at konstruktionen ikke virker skæmmende i landskabet,

3) skydetårnet skal være udført af træ eller metal, og skydetårnets platform må ikke være forsynet med sider, der måler mere end 110 cm i højden fra platformens vandrette plan,

4) skydetårnets platform må højest være hævet 5 m over jorden, have et gulvareal på maksimalt 2 m2 og kan være forsynet med en let skrånende, flad overdækning i træ eller ikke reflekterende metal af samme størrelse som gulvarealet tillagt et udhæng på maksimalt 10 cm,

5) skydestigen skal være anbragt i en bevoksning, f.eks. skov, et indre eller ydre skovbryn, en remise, et læhegn eller lignende bevoksninger, bestående af træer eller buske af mindst samme højde som stigen, således at skydestigen ikke virker skæmmende i landskabet, og

6) skydestigen skal være stillet op til et træ eller en busk med sædet placeret højest 5 m over jorden.

Kilde: Danmarks Jægerforbund - Se den fuldt opdaterede lovtekst her: http://dj-lw.lovportaler.dk/showdoc.aspx?schultzlink=bek20161439